Chwaraewch Ran
David Donovan speaking at Workplace Conference 2015

Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru 2017

Dychwelodd Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru, gyda chefnogaeth EY, yn ôl i Gaerdydd ddydd Gwener 3 Chwefror 2017.

Daeth dros 200 o bobl o'r sector cyhoeddus, sector preifat a'r trydydd sector i ddysgu a rhannu'r arferion gorau diweddaraf ar greu gweithle cynhwysol i'ch holl staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Roedd y sesiynau yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau cynhwysol, cefnogi staff traws, cychwyn a chynnal rhwydweithiau cynghreiriaid, ac amlhunaniaethau. 

Prif Siaradwyr

La-Chun Lindsay, Rheolwr Gyfarwyddwr, GE Aviation Wales

La-Chun Lindsay Cafodd La-Chun ei geni a'i magu yn Rock Hill, De Carolina yn yr Unol Daleithiau. Aeth i Brifysgol Clemson a graddiodd ym 1995 gyda gradd Baglor yn y Gwyddorau mewn Perianneg Ceramig. Aeth ymlaen i ymuno â chwmni Corfforaeth SELEE yn Hendersonville, Gogledd Carolina yn gwneud nifer o swyddi amrywiol gan gynnwys Rheolwr y Tŷ Castio gan arwain ar brif cynnyrch y cwmni.

Ym mis Hydref 1997, ymunodd La-Chun â GE Quartz lle bu'n ymgymryd â gwaith fel Peiriannydd Prosesu, Tiwbin Gwregys Gwyrdd, Ansawdd Darparwr Gwregys Du a Rheolwr y Gwaith Prosesu Tywod. Fe ymunodd â thîm Staff Archwilio Corfforaethol ym mis Medi 2000 gan gynnal ac arwain archwiliadau ariannol, rheoleiddiol, cydymffurfiaeth, caffael a/neu masnachol. Ei swydd olaf ar y tîm Staff Archwilio Corfforaethol oedd Rheolwr Archwilio Gweithredol Cydymffurfiaeth Fyd-eang, America Ladin a Rhagoriaeth Fasnachol. Roedd hi hefyd yn aelod o Gyngor Masnachol GE.

Ym mis Mai 2007, ymunodd La-Chun â GE Capital fel Is-lywydd Grŵp Gwasanaethau Maes yr Adran Dosbarthu Cyllid Masnachol, gan arwain tîm o dros 300 o weithwyr o bell. Ym mis Ionawr 2014, ymunodd La-Chun â GE Aviation fel Arweinydd y Gweithfeydd yn Lynn ar gyfer Adeiladu, Profi ac Archwilio, lle roedd hi'n arwain tîm o dros 400 o weithwyr ym maes adeiladu a datblygu peiriannau ar gyfer cwsmeriaid milwrol a masnachol GE Aviation.

Ers mis Ebrill 2015, La-Chun yw Rheolwr Gyfarwyddwr/Arweinydd Safle GE Aviation Wales, safle sy'n adnabyddus drwy'r byd am atgyweirio a thrwsio cydrannau. GE Aviation Wales yw'r cwmni diwydiannol mwyaf yng Nghymru sydd â thros $2.9 biliwn o refeniw blynyddol ac sy'n cyflogi dros 1,200 o weithwyr.

Mae La-Chun yn chwarae rhan enfawr wrth sicrhau bod GE Aviation Wales yn rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned drwy wneud gwaith gwirfoddol, noddi a gwaith ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) mewn ysgolion lleol. Yn ogystal, mae La-Chun yn cymryd rhan weithgar iawn ar draws Rhwydweithiau Perthynas GE ac yn benodol yn Nghynghrair Gweithwyr Hoyw, Lesbiaidd, Deurywiol, Traws a Chynghreiriaid GE. Mae La-Chun wedi bod yn Noddwr Gweithredol ac yn aelod o Gynghrair Gweithwyr Hoyw, Lesbiaidd, Deurywiol, Traws a Chynghreiriaid GE ers 2007, a hyd yma, hi yw'r unig Swyddog Gweithredol yn GE Aviation sy'n agored am ei rhywedd.  Lansiwyd Cynghrair Gweithwyr Hoyw, Lesbiaidd, Deurywiol, Traws a Chynghreiriaid GE Aviation yng Nghymru ychydig fisoedd ar ôl i La-Chun ymuno â GE Aviation Wales, ac mae wedi tyfu i fod yn un o'r cynghreiriau mwyaf ym Mhrydain. Roedd hi'n bedwerydd ar Restr Pinc 2016 Wales Online, sef rhestr o'r 40 unigolyn lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws mwyaf dylanwadol yng Nghymru.

Mae La-Chun yn gryf o'r farn y dylai gweithle da annog pawb i flodeuo, i ddatblygu ac i fod y gorau gallan nhw, a'r ffordd orau o gyflawni hyn yw pan fydd pawb yn gallu bod yn agored am bwy ydyn nhw yn y gwaith.

 

Anjeli Patel, Ymgynghorydd, EY, Gwasanaethau Cynghori Pobl

Anjeli PatelMae Anjeli Patel, sy'n 29 oed, yn ferch drawsryweddol Indiaidd. Cafodd ei geni yng nghanolbarth Lloegr cyn symud i Lundain pan oedd yn ifanc iawn. Yno, mae hi bellach yn gweithio i gwmni EY fel ymgynghorydd yn y gwasanaethau cynghori pobl. Ar ôl treulio dwy flynedd cyn hynny yn gweithio yn y gwasanaeth ariannol yn EY, mae hi wedi mwynhau gweithio mewn trawstoriad o ddiwydiannau.

Mae Anjeli yn frwdfrydig dros godi ymwybyddiaeth o'r materion sy'n wynebu pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn y gweithle. Yn ogystal, mae hi'n aelod o'r grŵp ymgynghori All About Trans, ac wedi'i henwebu ar gyfer gwobrau rhwydweithiau cynhwysol #ThisIsMe Awesome 100 Awards 2017

Mae hi wedi siarad yng Ngholeg Imperial, yng nghynhadledd gweithle Stonewall yn Llundain ac ar BBC Asian Network. Mae hi hefyd yn aelod gweithgar o Unity (sef rhwydwaith staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws EY). Mae EY yn credu'n gryf mewn "adeiladu byd gwell"; un o uchafbwyntiau Anjeli hyd yma yw cyfrannu at ganllawiau newydd EY ar hunaniaeth, mynegiant a thrawsnewid rhywedd a lansiwyd eleni. 

Bydd yn siarad am ei thaith ei hun fel merch drawsryweddol ac yn sôn am ddod allan, am ddod o hyd i waith a sut aeth ati i oresgyn yr heriau mae hi wedi'u hwynebu wrth gael ei derbyn gan aelodau penodol o'r gymuned ehangach.  

 

Sesiynau Grŵp

1 | DARPARU GWASANAETHAU CYNHWYSOL

Wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol, mae'n bwysig bod gan eich defnyddwyr gwasanaeth y gallu i roi adborth gonest am eu profiadau o'ch sefydliad fel pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Mae'r sesiwn hon yn eich arwain drwy'r broses ymgynghori ac ymgysylltu ac yn trafod sut i greu cynllun gweithredu yn seiliedig ar eich ymgynghoriad.

Canlyniadau dysgu:

 • Dysgu sut i ymgynghori gyda'ch defnyddwyr gwasanaeth a'u grymuso i siarad â chi
 • Gallu creu cynllun gweithredu yn seiliedig ar ganlyniadau'r ymgynghoriad
 • Deall sut i fonitro adborth gan eich defnyddwyr gwasanaeth lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws

2 │MARCHNATA CYNHWYSOL

Mae pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn grŵp pwerus o ddefnyddwyr ac mae gwaith ymchwil yn dangos eu bod nhw'n fwy tebygol o brynu cynnyrch a gwasanaethau gan sefydliadau sy'n dangos ymroddiad moesegol i'r gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Mae'r sesiwn hon yn cynnig canllawiau ymarferol ar sut y gall eich sefydliad elwa o well teyrngarwch brand a boddhad cwsmeriaid drwy farchnata cynhwysol.

Canlyniadau dysgu:

 • Edrych ar yr achos busnes dros farchnata i gwsmeriaid lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws
 • Clywed enghreifftiau o arferion gorau gan sefydliadau eraill sydd wedi rhagori yn gwneud hyn
 • Sut i ymgysylltu â'r gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws a meithrin teyrngarwch brand hirdymor

3 │ IECHYD MEDDWL: ‘DOD ALLAN’

Mae gwaith ymchwil gan Stonewall yn dangos bod mwy o bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn dioddef problemau iechyd meddwl. Mae llawer o stigma cymdeithasol yn dal i fodoli am iechyd meddwl, sy'n atal llawer o bobl rhag cael y cymorth sydd ei angen arnynt. Mae'r sesiwn hon yn edrych ar sut y gallwn godi ymwybyddiaeth am brofiadau pobl o broblemau iechyd meddwl yn y gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.

Canlyniadau dysgu:

 • Clywed straeon pobl am eu profiadau nhw gyda phroblemau iechyd meddwl a'u hunaniaeth fel unigolyn lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws.
 • Edrych ar sut mae herio'r stigma cymdeithasol sydd ynghlwm â iechyd meddwl a phroblemau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, er mwyn galluogi pobl i siarad yn fwy agored am y peth
 • Trafod rhai o'r camau ymarferol y gall sefydliadau eu cymryd i gefnogi lles meddwl eu staff

4 | ADEILADU A CHYNNAL EICH RHWYDWAITH CYNGHREIRIAID

Mae gan gynghreiriaid y pŵer i drawsnewid diwylliant gweithle o beidio derbyn pobl i dderbyn pobl, ac o dderbyn pobl i gynnwys pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn rhagweithiol. Rydyn ni'n gwybod mai cael strwythur pendant a rhwydweithiau cynghreiriaid ffurfiol yw'r ffordd orau o greu newid cynaliadwy yn eich sefydliad. Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i sefydlu ac adeiladu eich rhwydwaith cynghreiriaid, gan gynnwys gweithio gyda rhwydweithiau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws sy'n bodoli eisoes, gydag enghreifftiau o sefydliadau llwyddiannus. 

Canlyniadau dysgu:

 • Deall gwerth cynghreiriaid o ran newid diwylliant sefydliad
 • Dysgu sut i ysgogi cynghreiriaid o bob rhan o'ch sefydliad
 • Meithrin syniadau ar sut i ysgogi eich cynghreiriaid i newid o ddangos cefnogaeth oddefol i fod yn asiantiaid rhagweithiol ar gyfer newid

5 │ CYFLAWNI MWY GYDA LLAI: SICRHAU CANLYNIADAU GYDAG ADNODDAU PRIN

Yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni, mae'n rhaid i sefydliadau'r sector cyhoeddus feddwl yn greadigol er mwyn sicrhau nad yw'r llanw'n troi ar y cynnydd a wnaed ym maes cydraddoldeb ar gyfer staff a defnyddwyr gwasanaeth sy'n lesbiaidd, yn hoyw, yn ddeurywiol neu'n draws. Mae'r sesiwn hon yn edrych ar yr effaith ychwanegol mae toriadau i gyllid cyhoeddus yn gallu ei chael ar bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ac yn cynnig dulliau ymarferol er mwyn delio â'r heriau sy'n codi yn sgil adnoddau prin.

Canlyniadau dysgu:

 • Adnabod yr heriau sy'n wynebu staff a defnyddwyr gwasanaethau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws mewn cyfnod ariannol ansicr
 • Cyfle i glywed gan sefydliadau sector cyhoeddus sydd wedi defnyddio dulliau arloesol i ddenu, recriwtio, a chadw gweithlu amrywiol a chynhwysol
 • Dysgu am ddulliau ymarferol i'ch helpu i sicrhau a chynnal cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws pan fo adnoddau ac arian yn brin

6 │ CYFATHREBU'N WELL, DATA GWELL, BUSNES GWELL

Mae monitro yn galluogi sefydliadau i weithio'n ddoeth i ymateb i anghenion eu staff, eu cwsmeriaid a defnyddwyr eu gwasanaethau. Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i gael gwybodaeth am arferion gorau yn yr holl broses o fonitro a sut i ddefnyddio'r data i wella diwylliant eich sefydliad.

Canlyniadau dysgu:

 • Deall y dull gorau o ofyn am ddata am gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth rhywedd
 • Edrych ar sut i wella'r defnydd o gyfathrebu â staff er mwyn gwella'r cyfraddau datgan
 • Dysgu sut i ddefnyddio'r data er mwyn creu sefydliad sy'n fwy cynhwysol

7 │ YMGYSYLLTU Â STAFF MEWN LLEOLIADAU SYDD AR WASGAR

Yn aml iawn, mae sefydliadau sydd â gweithlu ar wasgar yn ei chael hi'n anodd cael staff i ymwneud â mentrau i gynnwys pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Mae'r sesiwn hon yn edrych ar syniadau ar sut i gyrraedd staff sy'n gweithio mewn swyddfeydd neu ganolfannau sydd ar wasgar lle mae'r adnoddau electronig sydd ganddyn nhw yn brin (ar y gorau), a sut i'w helpu nhw i gael gwybod am bolisi cynhwysiant y sefydliad ac i deimlo'n rhan ohono.

Canlyniadau dysgu:

 • Deall yr heriau sydd ynghlwm â gweithlu ar wasgar
 • Edrych ar ffyrdd o ymgysylltu â'ch gweithlu drwy Brydain
 • Gwneud eich diwylliant o amrywiaeth a chynhwysiant yn gyson ym mhob safle, canolfan a swyddfa

8 | CEFNOGI EICH STAFF TRAWS

Mae profiadau staff traws a'r rhai sy'n trawsnewid yn y gwaith yn amrywiol ac yn unigryw. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i sefydliadau feithrin dull o gynnwys pobl draws sy'n wybodus ac sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae'r sesiwn hon yn edrych ar gamau ymarferol penodol y gall eich sefydliad eu cymryd i gefnogi staff traws.

Canlyniadau dysgu:

 • Deall rhai o'r problemau a'r amrywiaeth eang o brofiadau mae pobl draws yn eu hwynebu yn y gwaith
 • Dysgu sut i gyfleu ymrwymiad eich sefydliad i gynnwys pobl draws a sut i ymgysylltu â'r holl staff
 • Deall yr arferion gorau diweddaraf o ran polisi ac arweiniad, gan ddatblygu cynllun gweithredu sy'n gwireddu hynny

Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru 2018

Am fwy o wybodaeth am ein digwyddiad blwyddyn nesaf, cysylltwch â ni ar ebost: cymru@stonewallcymru.org.uk