Chwaraewch Ran
Audience of delegates

Sesiynau Grŵp

Dewis o 8 sesiynau grŵp wedi'i arwain gan arbenigwyr cynhwysiad.

Cewch mynychu dau sesiwn yn ystod y dydd, un yn y bore ac un yn y prynhawn. Bydd gwybodaeth ar sut i gofrestru yn cael ei danfon cyn y y digwyddiad.

Mae'r sesiynau wedi cael eu trefnu i mewn i bedwar ffrwd arferion gorau er mwyn eich helpu i gynllunio eich diwrnod. 

Ehangu’ch Dylanwad i’r Eithaf

Bore: Gwneud safiad: sut gall eich sefydliad chi wella cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws

Nid yn unig y mae gan sefydliadau gyfrifoldeb tuag at gynnwys eu staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ond mae ganddynt gyfrifoldeb tuag at y gymuned ehangach hefyd, gan gynnwys cwsmeriaid, defnyddwyr gwasanaethau, cyflenwyr a phartneriaid. Bydd y sesiwn yma’n edrych ar ffyrdd y gall unigolion a sefydliadau ymestyn eu dylanwad a gwella cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn ehangach drwy ddulliau fel caffael a chysylltiadau â’r gymuned.

Canlyniadau dysgu:

 • Deall buddiannau gwneud safiad cyhoeddus ar gynhwysiant lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws a sicrhau bod hyn yn gydnaws â’ch Cyfrifoldebau Cymdeithasol Corfforaethol
 • Ymchwilio i’r modd y gall sefydliadau ddylanwadu ar bartneriaid, cwsmeriaid a chyflenwyr
 • Ystyried sut gall unigolion gefnogi’r mudiad ehangach dros gydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws

Prynhawn: Darparu gwasanaethau sy’n gynhwysol o bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws

Pan fyddwch chi’n cynllunio neu’n datblygu gwasanaethau, mae’n hanfodol ystyried anghenion penodol y gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Bydd y sesiwn yma’n edrych ar y modd y gellir sicrhau adborth onest am brofiadau defnyddwyr gwasanaethau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, a chreu cynllun gweithredu yn seiliedig ar becyn newydd Stonewall ar ddarparu gwasanaethau.

Canlyniadau dysgu:

 • Dysgu sut i ymgynghori â defnyddwyr gwasanaethau a’u grymuso nhw i gynnig adborth ystyrlon
 • Teimlo’n hyderus wrth greu cynllun gweithredu yn seiliedig ar ganlyniadau gwaith ymgynghori a sut i gynnwys grŵp adnoddau gweithwyr
 • Deall sut i gasglu a monitro adborth gan ddefnyddwyr gwasanaethau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws

Cefnogi eich staff

Bore: Bod yn rhywun du, Asiaidd neu o leiafrif ethnig ac yn lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws yn y gweithle

Gall pobl sy’n lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws ac yn dod o gefndir du, Asiaidd neu leiafrif ethnig wynebu heriau penodol oherwydd eu hunaniaethau sy’n croestorri. Mae’r sesiwn yn ystyried sut gall sefydliadau fynd i’r afael â’r heriau yma drwy ymgysylltu â staff, cwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaethau sy’n lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws ac yn dod o gefndir du, Asiaidd neu leiafrif ethnig, a chefnogi a phroffilio modelau rôl amrywiol.

Canlyniadau dysgu:

 • Deall profiadau pobl sy’n lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws ac yn dod o gefndir du, Asiaidd neu leiafrif ethnig yn y gweithle a thu hwnt
 • Rhannu syniadau ar hyrwyddo a datblygu cyfranogiad pobl ddu, Asiaidd neu leiafrif ethnig mewn mentrau cynhwysiant i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws
 • Dysgu sut i rymuso a rhoi llwyfan i fodelau rôl du, Asiaidd neu o leiafrifoedd ethnig a denu cynghreiriaid effeithiol ac ystyrlon yn eich gweithle

Prynhawn: Ystyried ffydd a hunaniaethau lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws

 • Gall trafod hunaniaethau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws a ffydd fod yn gymhleth. Mae’r sesiwn yma’n edrych ar sut y gellir mynd i’r afael â hyn yn y gweithle gan glywed gan bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws o feysydd ffydd ar y ffordd y mae eu hunaniaethau yn gorgyffwrdd a sut i osgoi unrhyw wrthdaro posibl.

Canlyniadau dysgu:

 • Deall yr heriau sy’n ymwneud â thrafod ffydd a bod yn lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws
 • Rhannu arferion gorau er mwyn goresgyn yr heriau gan gynnwys cydweithio rhwng grwpiau rhwydwaith ffydd a grwpiau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws
 • Casglu syniadau penodol a fydd yn eich galluogi chi i ddatblygu gweithle positif i bawb, waeth beth yw eu ffydd, cyfeiriadedd rhywiol neu rywedd

Bore: Beth am bobl ddeurywiol?

 • Yn ôl arolwg staff Stonewall 2017, dim ond 16% o bobl ddeurywiol oedd wedi dod allan yn llwyr yn y gwaith, ac maen nhw’n aml wedi’u tangynrychioli mewn mentrau cynhwysiant i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Bydd y sesiwn yma’n cyflwyno camau ymarferol i sicrhau bod mwy o staff deurywiol yn gallu gwireddu eu llawn botensial.

Canlyniadau dysgu:

 • Deall hunaniaethau deurywiol a datblygu’r hyder i leisio’r angen am fwy o welededd a chynhwysiant i bobl ddeurywiol yn y gweithle
 • Deall yr heriau mae pobl ddeurywiol yn eu hwynebu yn y gweithle a’r effaith y gallai hyn ei chael
 • Dysgu am awgrymiadau ymarferol gan sefydliadau sydd wedi cymryd camau i sicrhau bod eu gweithleoedd yn fwy cynhwysol o bobl ddeurywiol

Prynhawn: Hyrwyddo iechyd meddwl positif yn y gweithle

 • Yn ôl gwaith ymchwil, mae pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn wynebu mwy o broblemau iechyd meddwl na phobl nad ydyn nhw’n lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws. Mae stigma cymdeithasol yn parhau ynghlwm â materion iechyd meddwl ac mae hyn yn atal pobl rhag cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw. Bydd y sesiwn yma’n edrych ar ffyrdd o annog trafodaeth ar brofiadau iechyd meddwl, a ffyrdd ymarferol o annog llesiant cadarnhaol yn y gweithle.

Canlyniadau dysgu:

 • Deall profiadau unigol o iechyd meddwl yng nghyd-destun cyfeiriadedd rhywiol a/neu rywedd
 • Ystyried sut y gellir herio’r stigma cymdeithasol sydd ynghlwm â iechyd meddwl a materion lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ac annog trafodaeth agored yn y gweithle
 • Trafod camau ymarferol y gall sefydliadau eu cymryd i gefnogi llesiant meddyliol pob aelod o staff

Datblygu strategaeth

Bore: Creu sefydliad sy’n gynhwysol o bobl draws

Mae gweithwyr traws sy’n gyfforddus i ddatgelu eu hunaniaeth ryweddol, 77% yn fwy tebygol o fod yn fodlon â’u sicrwydd swydd. Mae’r sesiwn yma’n edrych ar amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys polisi, grwpiau rhwydwaith a chyfathrebu i gynnig ffyrdd ymarferol o wneud gweithleoedd yn gynhwysol i bob aelod o staff sy’n draws.

Canlyniadau dysgu:

 • Deall sut i fynegi’r achos busnes dros gynhwysiant i bobl draws mewn ffordd hyderus
 • Ymwybyddiaeth o’r heriau penodol sy’n wynebu pobl draws yn y gweithle
 • Ffyrdd ymarferol o fabwysiadu agwedd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn er mwyn cefnogi staff gan sicrhau bod eich sefydliad yn amgylchedd sy’n gynhwysol i bobl draws

Prynhawn: Cylch bywyd y gweithiwr: Recriwtio a chadw doniau amrywiol

 • Mae ymchwil wedi profi bod timau amrywiol yn cynhyrchu gwell canlyniadau. Bydd y sesiwn yma’n eich helpu i dargedu eich dulliau recriwtio i gyrraedd pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws sy’n chwilio am waith a dangos bod eich sefydliad yn gynhwysol o bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws er mwyn denu a chadw’r talent gorau. Oherwydd rhwystrau proffesiynol parhaus, mae prinder pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws sydd allan yn agored yn y gweithle. Bydd y sesiwn yma hefyd yn edrych ar ddatblygu a hyrwyddo mentrau wedi’u targedu i gefnogi datblygiad gyrfa gweithwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.

Canlyniadau dysgu:

 • Adnabod y rhwystrau sy’n wynebu ymgeiswyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn y broses recriwtio ac mewn llwybrau datblygu gyrfa
 • Ystyried sut i werthuso eich ymgyrchoedd recriwtio presennol a dysgu am ffyrdd creadigol o greu cyswllt â phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws sy’n chwilio am waith
 • Adnabod ffyrdd o gynyddu cyfranogiad gweithwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn eich llwybrau datblygu gyrfa presennol a defnyddio grŵp rhwydwaith eich gweithwyr i wella cyfleoedd datblygu gyrfa

ARCHEBWCH LLE NAWR