Stonewall Cymru | #NoBystanders
Chwaraewch Ran

#DimAnwybyddu

Dim ond gyda'n gilydd y gallwn ni guro bwlio.

Wna i byth sefyll o'r neilltu ac anwybyddu camdriniaeth ac iaith atgas. Os bydda i'n ei glywed, fe wna i ei herio ac adrodd arno, ac os galla i, fe wna i ei atal. Drwy ychwanegu fy enw rwy'n addo sefyll dros degwch, caredigrwydd, a pheidio byth sefyll o'r neilltu.

Llofnodi'r Addewid          

 

#DIMANWYBYDDU. YMUNWCH Â'R YMGYRCH. PEIDIWCH Â SEFYLL O'R NEILLTU

Mae cynnydd wedi bod yn nifer yr adroddiadau am droseddau casineb. Rydyn ni'n clywed am adroddiadau o droseddau casineb ar draws y wlad sy'n effeithio ar nifer o gymunedau gwahanol.

Nid yw trosedd casineb yn beth newydd. Mae ofni gwahaniaeth wedi achosi casineb a rhaniadau rhwng cymunedau erioed. Fel pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, rydyn ni'n gwybod llawer gormod am hynny. Ym mis Tachwedd 2015, dangosodd arolwg gan YouGov i Stonewall bod un ymhob pump o bobl yn cyfaddef gwneud sylwadau sarhaus am bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mewn un mis yn unig, clywodd 30 y cant o bobl sylwadau sarhaus am bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, ond wnaeth 63 y cant o bobl ddim byd am y peth.

Rhaid i ni gofio bod casineb yn effeithio ar bawb, oherwydd lle byddwch chi'n gweld homoffobia, deuffobia a thrawsffobia, mae'n debygol y byddwch chi'n gweld mathau eraill o allgáu cymdeithasol, gwahaniaethu a rhagfarn, boed hynny oherwydd ffydd, rhywedd, ethnigrwydd, anabledd, oedran, cenedligrwydd neu unrhyw beth arall sy'n ein gwneud ni'n wahanol.

#DimAnwybyddu yw ein hymgyrch i sefyll yn erbyn casineb a thrais. Rydyn ni am rymuso pobl eraill i herio pob math o gamriniaeth ac iaith atgas, pan fyddan nhw'n gallu. Dim ond os yw pob un ohonon ni'n chwarae ein rhan y gallwn ni lwyddo – ymunwch â ni heddiw.

HOW YOU CAN SUPPORT THE CAMPAIGN