Ymchwil iechyd Stonewall Cymru | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Ymchwil iechyd Stonewall Cymru

Mae Arolwg iechyd dynion hoyw a deurwiol a Presgripsiwn am newid: prawf iechyd menywod lesbiaidd a deurywiol yn cyflwyno canfyddiadau arolygon iechyd Stonewall ar anghenion iechyd corfforol ac iechyd meddwl pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol a’u profiadau o wahaniaethu neu ddiffyg dealltwriaeth wrth ddefnyddio gwasanaethau gofal iechyd.

Arolwg Iechyd Dynion Hoyw a Deurywiol Cymru (2012)

Canfyddiadau allweddol

 • Roedd dau y cant o ddynion hoyw a thri y cant o ddynion deurywiol yng Nghymru wedi ceisio lladd eu hunain yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Roedd mwy nag un ymhob pump wedi niweidio’u hunain yn fwriadol. Roedd y ffigyrau hyn yn uwch ar gyfer dynion hoyw a deurywiol ieuengach.
 • Roedd hanner (51 y cant) y dynion hoyw a deurywiol wedi profi o leiaf un achos o gam-drin domestig gan aelod o'r teulu neu bartner ers iddyn nhw fod yn 16 oed.
 • Mae un ymhob naw (11 y cant) o ddynion hoyw a deurywiol wedi cael problem gyda’u pwysau neu gyda bwyta yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae bron i hanner (47 y cant) o ddynion hoyw a deurywiol yn dweud eu bod yn poeni llawer iawn am sut maen nhw’n edrych ac eisiau meddwl llai amdano.
 • Nid yw dau ymhob pump (40 y cant) o ddynion hoyw a deurywiol yng Nghymru wedi cael eu profi erioed am unrhyw haint a drosglwyddir yn rhywiol (STI). Nid yw dau ymhob pump (40 y cant) wedi cael prawf HIV erioed.
 • Nid yw dau ymhob pump (39 y cant) o ddynion hoyw a deurywiol wedi dweud beth yw eu cyfeiriadedd rhywiol wrth eu meddyg teulu na’u gweithwyr iechyd proffesiynol.
 • Mae mwy nag un o bob pedwar (28 y cant) o ddynion hoyw a deurywiol yng Nghymru sydd wedi cael mynediad i wasanaethau gofal iechyd yn y flwyddyn ddiwethaf wedi cael profiad negyddol parthed eu cyfeiriadedd rhywiol.

Presgripsiwn am newid (2008)

Canfyddiadau allweddol

 • Mae un ymhob ugain (6 y cant) o lesbiaid a merched deurywiol wedi ceisio lladd eu hunain yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Roedd mwy nag un ymhob pump (23 y cant) wedi niweidio’u hunain yn fwriadol.
 • Mae treian (34 y cant) y lesbiaid a merched deurywiol wedi profi cam-drin domestig.
 • Mae mwy nag un ymhob pedwar (27 y cant) lesbiaid a merched deurywiol wedi cael gwybod gan rywun arall bod ganddyn nhw broblem gyda bwyta.    
 • Nid yw un ymhob saith (14 y cant) lesbiaid a merched deurywiol wedi cael prawf ceg y groth erioed.
 • Nid yw mwy na hanner (52 y cant) y lesbiaid a merched deurywiol yn agored am eu cyfeiriadedd rhywiol gyda’u meddyg teulu neu weithwyr gofal iechyd eraill.
 • Mae hanner (49 y cant)  y lesbiaid a merched deurywiol wedi cael profiad negyddol wrth ddefnyddio gwasanaethau gofal iechyd yn y blwyddyn diwethaf.