Stonewall Cymru | How we work
Chwaraewch Ran

Sut rydyn ni'n gweithio

Nod Stonewall Cymru yw cael cydraddoldeb cyfreithiol a chyfiawnder cymdeithasol i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yng Nghymru.

Rydyn ni'n gweithio'n annibynnol ac mewn partneriaeth gydag asiantaethau, sefydliadau, cyrff statudol ac unigolion i hyrwyddo hawliau dynol a thriniaeth gyfartal i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, herio gwahaniaethu yn erbyn pobl LHDT, lleisio anghenion a buddiannau pobl LHDT a'u cyfleu i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a chyrff priodol eraill, gan atgyfnerthu a datblygu'r isadeiledd gyda chymunedau LHDT ledled Cymru er mwyn eu galluogi i gyfrannu at ddatblygiadau polisi a chael eu cynrychioli.

Rydyn ni'n gwneud hyn drwy amrywiaeth eang o ffyrdd, gan gynnwys datblygu polisïau, ymgynghori a chysylltu â grwpiau a sefydliadau perthnasol, darparu gwybodaeth ac addysg (agweddol a sefydliadol), lobïo, datblygu cymunedol, meithrin gallu, a dylunio a chynghori ar arfer da.

Byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod ein gwaith yn adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth LHDT sy'n byw yng Nghymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i gael cynrychiolaeth ar draws Cymru, cydraddoldeb rhywedd ac iaith, gan sicrhau cynrychiolaeth o leiafrifoedd a chymunedau ymylol, cynrychiolaeth drawsbleidiol wleidyddol, a chynrychiolaeth o undebau llafur.