Troseddau Casineb | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Troseddau Casineb

Mae Troseddau Casineb (2013) yn cyflwyno canfyddiadau arolwg gan Stonewall a YouGov o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol ar eu profiadau o droseddau casineb a’r system cyfiawnder troseddol. 

Troseddau Casineb

  • Mae un ymhob pump (19 y cant) o’r bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru a holwyd wedi dioddef trosedd neu ddigwyddiad casineb homoffobaidd yn ystod y tair blynedd diwethaf. Mae un ymhob deg (11 y cant) wedi profi trosedd neu ddigwyddiad casineb homoffobaidd yn ystod y 12 mis diwethaf.
  • Mae un ymhob ugain (pump y cant) o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru yn gweld ymosodiadau neu aflonyddu homoffobaidd fel problem ‘eithaf mawr’ neu ‘fawr iawn’ yn eu hardal nhw.
  • Mae mwy na phedwar ymhob pump (86 y cant) o’r rheiny oedd wedi profi trosedd neu ddigwyddiad casineb homoffobaidd yn dweud na wnaethon nhw adrodd am hynny wrth yr heddlu.
  • Mae bron i saith ymhob deg (68 y cant) o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru yn teimlo eu bod nhw mewn mwy o berygl o gael eu sarhau, eu bygwth neu o ddioddef aflonyddu na pherson heterorywiol.
  • Mae mwy na dau ymhob pump (43 y cant) yn credu eu bod nhw mewn mwy o berygl o ddioddef ymosodiad corfforol, ac mae dros chwarter (27 y cant) yn teimlo eu bod nhw mewn mwy o berygl o ddioddef ymosodiad rhywiol na phobl heterorywiol.
  • Mae un ymhob pedwar (26 y cant) o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn dweud eu bod nhw’n newid eu hymddygiad fel nad yw pobl yn credu eu bod nhw’n hoyw neu’n ddeurywiol, er mwyn osgoi dioddef trosedd.