Stonewall Cymru | Police & Crime Commissioner Elections
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Cardiff police

Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Mae troseddau casineb homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd yn broblem ddifrifol yng Nghymru ond yn aml nid yw pobl yn adrodd ar droseddau o'r fath. Mae ymchwil Stonewall Cymru yn dangos bod un ymhob pump o'r bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol a holwyd yng Nghymru wedi dioddef trosedd neu ddigwyddiad casineb homoffobaidd yn ystod y tair blynedd diwethaf. Roedd un ymhob deg wedi profi trosedd neu ddigwyddiad casineb homoffobaidd yn ystod y 12 mis diwethaf (Troseddau Casineb, 2015).

Dw i wedi cael llond bol ar gael fy mwlio a fy mygwth ar fy stryd fy hunan, pan ydw i wedi gweithio’n galed er mwyn gallu fforddio prynu tŷ. Sut mae’n deg fy mod i’n teimlo fel unigolyn eilradd?

Tom, 33, Cymru

Ym mis Mai 2016, bydd pleidleiswyr yn ethol Comisiynwyr Heddlu a Throseddu i oruchwylio gwaith y pedwar heddlu, sef Dyfed-Powys, Gwent, Gogledd Cymru a De Cymru.

Rydyn ni'n credu y dylai ymgeiswyr i fod yn Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu wneud y canlynol:

  • Gwneud datganiad cyhoeddus y byddant yn taclo troseddau casineb homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd ac yn hyrwyddo cydraddoldeb lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.
  • Diogelu a chefnogi gwaith presennol yr heddlu lleol o ran taclo troseddau casineb homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd a chefnogi pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws sy'n dioddef trosedd. Sicrhau bod blaenoriaethau Cynlluniau Heddlu a Throseddu yn ategu'r gwaith yma.
  • Gweithio mewn partneriaeth â phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn lleol er mwyn cynyddu cyfraddau adrodd ar droseddau casineb.

Mae dogfen Llywodraeth Cymru, Mynd i'r Afael â Throseddau a Digwyddiadau Casineb: Fframwaith Gweithredu, yn defnyddio'r diffiniadau canlynol o droseddau a digwyddiadau casineb:

Trosedd casineb yw unrhyw drosedd sy’n cael ei hystyried, gan y dioddefwr neu unrhyw unigolyn arall, fel un sydd wedi’i hysgogi gan elyniaeth neu ragfarn yn seiliedig ar nodwedd megis anabledd, hil, crefydd a chredo, cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth rhywedd unigolyn, boed y nodwedd honno’n un wirioneddol neu’n un ganfyddedig.

Digwyddiad casineb yw unrhyw ddigwyddiad nad yw’n drosedd sy’n cael ei ystyried gan y dioddefwr neu unrhyw unigolyn arall fel un sydd wedi’i hysgogi gan elyniaeth neu ragfarn yn seiliedig ar nodwedd megis anabledd, hil, crefydd a chredo, cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth rhywedd unigolyn, boed y nodwedd honno’n un wirioneddol neu’n un ganfyddedig.

HOW YOU CAN SUPPORT THE CAMPAIGN

Our supporters