Stonewall Cymru | Work Placements
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
People on computers at workstation

Lleoliadau Gwaith

Mae'r Rhaglen Lleoliadau Gwaith yn cynnig cyfle i bobl ifanc gael eu mentora gan fodelau rôl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT) gan gyflogwr Hyrwyddwyr Amrywiaeth.

Mae Stonewall Cymru yn chwilio am ymgeiswyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws rhwng 16 a 25 oed i wneud wythnos o brofiad gwaith gwirfoddol gydag un o'n Hyrwyddwyr Amrywiaeth yng Nghymru.

Pobl ifanc LHDT yn y gwaith

Rydyn ni'n gwybod bod pobl yn perfformio'n well pan maen nhw'n gallu bod yn nhw eu hunain.

Drwy'r Rhaglen Lleoliadau Gwaith byddwch yn cael cymorth gan fodel rôl lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws er mwyn cael profiad gwerthfawr o weithio gyda chyflogwr LHDT-gyfeillgar.

 • Mae rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall yn gweithio gyda mwy na 700 o gyflogwyr, sydd rhyngddyn nhw yn cyflogi miliynau o bobl.
 • Dim ond 23% o weithwyr LHDT yng Nghymru sy'n gwbl gyfforddus eu bod 'allan' yn y gweithle.
 • Fodd bynnag, roedd 92% o'r rhai oedd yn dweud bod Modelau Rôl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn eu gweithle, hefyd yn teimlo bod eu sefydliad yn gynhwysol o bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. 

Beth bynnag yw eich profiad, rydyn ni am i chi wneud cais! P'un a ydych chi yn yr ysgol, mewn coleg neu brifysgol, yn gwirfoddoli neu'n gweithio, neu os nad ydych chi wedi bod mewn addysg neu gyflogaeth ers tro, rydyn ni am glywed gennych chi!

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu paru gyda'r gweithle sy'n gweddu orau ar eu cyfer, a bydd profiadau gwaith yn dechrau ar ddyddiad sy'n addas i chi ac iddyn nhw.  

 

Alla i ddim gorbwysleisio pa mor wych oedd yr wythnos yma ar lefel bersonol ac ar lefel broffesiynol.

Christian, myfyriwr

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Bydd yr ymgeiswyr yn datblygu nifer o sgiliau gwerthfawr, gan gynnwys:

 • Sgiliau gweinyddu a threfnu cyffredinol
 • Datblygu perthynas waith dda gyda staff a rhanddeiliaid
 • Cyfathrebu gyda staff ar wahanol lefelau yn y sefydliad
 • Profiad o ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol at bwrpas proffesiynol
 • Profiad o wneud sawl tasg ar yr un pryd a chwarae rhan mewn prosiectau gwahanol
 • Profiad o ddelio â chwsmeriaid, cleientiaid a defnyddwyr gwasanaethau
 • Profiad o weithio mewn amgylchedd proffesiynol gyda chyflogwr LHDT-gyfeillgar
 • Profiad o weithio gyda modelau rôl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws a Rhwydweithiau Staff LHDT

 

Fe wnaeth e fy helpu i i fod yn fwy hyderus fel ffordd o ymarfer bod ‘allan’ yn y gweithle, rhywbeth y bydda i’n ei werthfawrogi yn fawr yn y dyfodol

Rachel, myfyriwr

Byddwn yn gwneud pob ymdrech i'ch paru gyda sefydliad a rôl sy'n cyd-fynd â'ch doniau a'ch diddordebau. Mae rhai o'r sefydliadau sydd wedi cynnig lleoliad gwaith yn y gorffennol yn cynnwys Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Prifysgol Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro, a Banc Barclays!

Nid yw'r rhestr yma yn gynhwysfawr ac rydyn ni'n chwilio am Hyrwyddwyr Amrywiaeth yn barhaus er mwyn cynnig lleoliadau gwaith LHDT- gyfeillgar i bobl ifanc.

 

Rydyn ni wedi cynnig lle i dri o bobl ifanc sydd ar gynllun lleoliadau gwaith Stonewall Cymru ac mae'r tri wedi bod yn brofiad cadarnhaol i ni.  Rydyn ni wedi trefnu rhaglen yn seiliedig ar eu diddordebau ac mae'r tri wedi dweud eu bod nhw wedi mwynhau cael gwneud gwahanol fathau o weithgareddau. Mae hefyd wedi'u helpu i ddysgu am waith y Cynulliad, beth rydyn ni'n ei wneud, ac wedi'u galluogi i wneud penderfyniadau am y math o waith fydden nhw'n hoffi ei wneud yn y dyfodol

Craig, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ymgeisiwch

powered by Typeform

Cysylltwch â ni

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i addysg@stonewall.cymru neu drwy ffonio 02920 237 744.

powered by Typeform