School Role Models
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
School role model and pupil talking

Modelau Rôl Ysgolion

Mae ein modelau rôl yn dod o bob math o gefndiroedd ac yn siarad am ystod o bynciau, o ddod allan i hawliau pobl LHDT ym Mhrydain heddiw.

 

Yn Stonewall, rydyn ni'n gwybod pa mor bwysig y gall modelau rôl gweladwy fod i bobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Mae ymweliadau ysgol gan Fodelau Rôl, a gefnogir gan Heathrow, am ddim i bob ysgol uwchradd sy'n aelod o'r rhaglen Hyrwyddwyr Ysgolion.

Rydyn ni'n gweithio gyda gwirfoddolwyr o wahanol gefndiroedd, sydd â swyddi a phrofiadau bywyd gwahanol, sy'n ymweld ag ysgolion i adrodd eu straeon am dyfu i fyny fel person LHDT.

Beth sy'n digwydd?

  • Fel arfer bydd ymweliad yn dechrau gyda'r model rôl yn siarad o flaen gwasanaeth, dosbarth neu grŵp dethol o ddisgyblion
  • Bydd y model rôl yn siarad am eu profiadau o dyfu i fyny a bod yn LHDT
  • Bydd sesiwn holi ac ateb yn dilyn
  • Mae sesiynau fel arfer yn para tua awr
  • Mae gan Hyrwyddwyr Ysgolion Stonewall hawl i gael un ymweliad y flwyddyn

Hyrwyddwyr Ysgolion

Os nad yw eich ysgol yn Hyrwyddwr Ysgol ac yr hoffech fod, ewch i'r dudalen Hyfforddiant Athrawon.

Dyma flas o sut beth yw ymweliad gan fodel rôl ysgolion fel arfer:

Sut mae gwneud cais i gael model rôl i ddod i fy ysgol?  

Cysylltwch gyda'n hadran addysg drwy ebostio addysg@stonewall.cymru neu drwy ffonio ni ar 02920 237 744

Beth sy'n digwydd nesaf?

Unwaith i ni gael eich cais, byddwn yn cysylltu â chi yn ystod yr wythnos ganlynol i gadarnhau neu i gael eglurhad o unrhyw fanylion. Yna, byddwn ni'n cysylltu â'n modelau rôl ysgolion i wirio ydyn nhw ar gael ac yn cadw mewn cysylltiad gyda chi yn ystod yr wythnosau canlynol i roi gwybod i chi beth yw'r diweddaraf.

Hoffech chi fod yn Fodel Rôl Ysgol?  

Yn Stonewall, rydym yn gwybod am bwysigrwydd modelau rôl gweladwy, yn enwedig i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ifanc nad ydynt yn teimlo eu bod yn cael eu cynrychioli mewn bywyd bob dydd. Dyma pam ein bod yn gweithio gyda phobl o wahanol gefndiroedd, gyda gwahanol swyddi a phrofiadau bywyd sy'n rhoi o'u hamser i ymweld ag ysgolion i siarad am eu profiadau o dyfu i fyny fel person LGBT. 

Drwy ymweld ag ysgol a rhannu eich profiad, byddwch yn gwneud gwahaniaeth i fywydau'r myfyrwyr a'r disgyblion drwy roi i unrhyw berson ifanc LHDT yn yr ystafell rywun y gallant uniaethu ag ef, pwy all eu hysbrydoli, a phwy all roi hyder iddynt fod eu hunain. Ac i'r holl bobl ifanc eraill, mae'n gyfle i ofyn cwestiynau a dysgu am brofiad bywyd nad ydyn nhw wedi dod ar eu traws o bosibl. 

Archebwch eich lle

6 Mawrth 2020, Caerdydd - ARCHEBWCH NAWR