Mynegai Cydraddoldeb Addysg | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Mynegai Cydraddoldeb Addysg

Mae'r Mynegai yn mesur pa mor dda mae ysgolion yn mynd ati i daclo bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd yn ogystal ag amlinellu llwyddiannau yn eich cymuned leol o ran dathlu gwahaniaeth a chefnogi pobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.

Trosolwg

Mae ymchwil Prifysgol Caergrawnt (Adroddiad yr Ysgol 2017) yn nodi bod bron i hanner y disgyblion LGBT yn profi bwlio homoffobaidd, bifobaidd neu drawsffobaidd. Mae gan awdurdodau lleol rôl allweddol i'w chwarae wrth fynd i'r afael â'r broblem hon a sicrhau amgylchedd dysgu diogel i bob person ifanc.

Mae Mynegai Cydraddoldeb Addysg Stonewall yn mesur pa mor dda y mae awdurdodau lleol yn cefnogi ysgolion i ddathlu gwahaniaeth ac atal a mynd i'r afael â bwlio homoffobig, bifobig a thrawsffobig, yn ogystal â chefnogi pobl ifanc LGBT yn eu cymuned leol.

Pam cymryd rhan yn y Mynegai Cydraddoldeb Addysg?

Y Mynegai yw'r unig offeryn archwilio cenedlaethol ar gyfer meincnodi cynnydd yn y maes hwn. Mae cyfranogiad yn hanfodol er mwyn nodi cynnydd yn glir ac yn dangos o flwyddyn i flwyddyn pa mor dda y mae eich awdurdod lleol yn mynd i'r afael â bwlio homoffobig, bifobig a thrawsffobig

  • Mae am ddim. Does dim cost am gymryd rhan yn y Mynegai.
  • Mae'n eich helpu i fesur cynnydd. Fel yr unig offeryn meincnodi cenedlaethol, sefydledig, o'i fath, mae'r Mynegai yn offeryn gwych ar gyfer datblygu strategaethau a dangos gwelliant o flwyddyn i flwyddyn. Mae Stonewall yn rhoi adborth manwl i'r holl awdurdodau lleol sy'n cymryd rhan am eu cyflwyniadau i'r Mynegai, gan nodi arferion da a llefydd i wella.
  • Dyma mae eich trigolion ei eisiau. Mae ymwybyddiaeth o fwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd wedi codi'n sylweddol ymysg rhieni a'r cyfryngau dros y pum mlynedd diwethaf. Yn fwyfwy, mae'r cyhoedd sy'n pleidleisio yn disgwyl dim goddefgarwch tuag at fwlio homoffobaidd a deuffobaidd.
  • Bydd yn gymorth i fodloni eich goblygiadau statudol. Bydd gwella eich perfformiad yn y Mynegai yn eich helpu i gydymffurfio â gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010, ac yn cynorthwyo eich ysgolion i ateb gofynion fframwaith arolygu presennol Estyn, sy'n canolbwyntio'n benodol ar fwlio a iaith homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd.
  • Mae'n cefnogi gwell perfformiad. Mae gwaith ymchwil gan Stonewall yn dangos bod lefelau is o fwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd yn cyfrannu at well canlyniadau dysgu i'r myfyrwyr dan sylw.
  • Gallwch helpu i gael gwared ar wahaniaethu. Drwy godi ymwybyddiaeth o arfer gorau, mae'r Mynegai yn helpu i gael gwared ar wahaniaethu ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal ar draws yr holl nodweddion gwarchodedig ar gyfer pobl ifanc.
  • Cymerodd 50 o gyngor lleol ran yn y Mynegai Cydraddoldeb Addysg yn 2016, ein nifer fwyaf erioed. Mae'r cynnydd hwn yn niferoedd yn adlewyrchu pa mor ymrwymedig yw awdurdodau lleol i fynd i'r afael â bwlio. Bydd cymryd rhan yn rhoi mewnwelediad unigryw i'ch awdurdod lleol i'r gwaith y mae awdurdodau lleol o bob cwr o'r genedl yn ei wneud.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau

Bydd y dyddiad cau ar gyfer 2018 yn cael ei bostio yma unwaith y bydd wedi'i gadarnhau.

Sut i fynd i mewn i'r Mynegai Cydraddoldeb Addysg

Lawrlwythwch y ffurflen gyflwyno a'r arweiniad i'w gwblhau:

[doc1] [doc2]