Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle | Cymru
Chwaraewch Ran
People on computers at workstation

Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle

100 Cyflogwr Gorau 2018

Top 100 Employers (2018)

Y 5 cyflogwr gorau yng Nghymru yw

1. Cynulliad Cenedlaethol Cymru

2. Grŵp Bancio Lloyds 

3. Victim Support Cymru

4. Llywodraeth Cymru

5. Prifysgol Caerdydd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi gwneud yn dda yn y 100 Gorau ers sawl blwyddyn. Mae ganddynt ymrwymiad i roi gwerth ar amrywiaeth, hybu cynhwysiant a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb fel cyflogwr ac fel darparwr gwasanaeth.

Mae'r bwrdd a'r uwch reolwyr yn dal i fod yn weladwy ac yn weithgar o ran hybu cydraddoldeb lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ledled y sefydliad, ac mae'r rhwydwaith LHDT, sef OUT-NAW, yn cynnig cefnogaeth i gyfoedion gan gynnwys cyfleoedd hyfforddi a mentora ar gyfer aelodau a chynghreiriaid.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi datblygu systemau yn y gweithle sy'n gynhwysol o staff traws a staff anneuaidd, drwy gynnig cyfle i staff ddewis teitl Mx a'u term rhywedd eu hunain. Mae cyfleusterau niwtral o ran rhywedd wedi'u cyflwyno ledled y sefydliad cyfan, ac mae'r Cynulliad wedi cynhyrchu adnodd penodol ar gyfer staff yn ymwneud â hunaniaethau anneuaidd.

Mae'r sefydliad wedi cydweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau ledled Cymru er mwyn hybu cydraddoldeb yn genedlaethol a rhannu arferion gorau. Maen nhw wedi noddi a chefnogi llawer o ddigwyddiadau a grwpiau cymunedol LHDT drwy ddarparu a chroesawu pobl i'w hadeiladau am ddim. Maen nhw hefyd wedi gweithio gyda Grwpiau Ieuenctid LHDT er mwyn trafod sut i gyrraedd pobl ifanc LHDT a sicrhau bod cydraddoldeb i bawb ledled Cymru.

Mae wir yn fraint cael ein cydnabod gan Stonewall fel y cyflogwr gorau yng ngwledydd Prydain ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol. Mae amrywiaeth a chynhwysiant yn ganolog i waith y Cynulliad Cenedlaethol o gynrychioli pobl Cymru. Rydyn ni'n falch o gefnogi ein rhwydwaith staff LHDT ac o barhau i weithio er mwyn creu diwylliant cynhwysol – nid yn unig ar gyfer y bobl sy'n gweithio yma, ond ar gyfer y bobl rydyn ni'n eu cynrychioli ledled cymunedau amrywiol Cymru. Fel senedd Cymru, mae'n briodol ein bod ni'n arwain drwy esiampl er mwyn dangos beth mae modd ei gyflawni gydag agwedd iach, arweiniad a phenderfyniad

Elin Jones, Aelod Cynulliad, Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol

Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle

Mae pobl yn perfformio'n well pan fyddan nhw'n gallu bod yn nhw eu hunain – mae Stonewall wedi cadw at yr arwyddair yma ers i ni ddechrau ymgysylltu'n gyntaf â chyflogwyr drwy'r rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth.

Ond beth mae hynny yn ei olygu? A beth all cyflogwyr ei wneud i greu amgylchedd lle mae pob gweithiwr yn gallu cyrraedd eu llawn botensial?

Mae cymryd rhan yn y Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle yn ffordd effeithiol o fesur eich ymdrechion i daclo gwahaniaethu a chreu gweithle cynhwysol ar gyfer eich gweithwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Ers 2005, mae mwy nag 800 o gyflogwyr mawr wedi cymryd rhan yn y Mynegai ac wedi defnyddio meini prawf Stonewall fel model o arfer da.

Os hoffech eich sefydliad wneud cyflwyniad i'r Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle, cysylltwch â Thîm Gweithle Stonewall drwy e-bostio workplace@stonewallcymru.org.uk am wybodaeth bellach.

Sut mae'r mynegai'n gweitho

Mae'r rhestr o'r 100 Cyflogwr Gorau wedi'i llunio o Fynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonwall – sef y prif ymarfer meincnodi ar gyfer cynhwysiant LHDT yn y gweithle.

Mae sefydliadau sy'n cymryd rhan yn y Mynegai yn ffurfio cofnod sy'n seiliedig ar dystiolaeth sy'n ymwneud â 10 maes gwahanol o arferion, o bolisi hyd at ymgysylltu â'r gymuned. I gyd-fynd â'r cofnod, mae Stonewall yn ceisio adborth yn uniongyrchol gan gyflogeion y sefydliad drwy arolwg sy'n trafod prif ddangosyddion diwylliant y gweithle.

Caiff cofnodion eu marcio gan arbenigwyr mewnol Stonewall, eu croes-wirio ac yna'u sgorio, gyda'r 100 sefydliad sy'n sgorio orau yn cael eu cyhoeddi ar restr 100 Cyflogwr Gorau Stonewall ar gyfer pobl LHDT.

Rhoddir adborth manwl i'r rhai sy'n cyfrannu er mwyn eu helpu i gynllunio at y flwyddyn i ddod, a datblygu gweithleoedd a gwasanaethau cynhwysol ymhellach ledled Prydain.

Y cyflogwyr mwyaf cynhwysol o bobl draws

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Stonewall wedi gofyn cwestiynau traws-gynhwysol yn y Mynegai Cydraddoleb yn y Gweithle. Mae'r rhain wedi darparu asesiad gwaelodlin o'r gwaith mae sefydliadau ar draws Prydain yn ei wneud, a thrwy hynny bu modd i ni gynhyrchu cyfres o adnoddau arferion gorau i gyflogwyr.

Yn 2018, mae cyflogwyr wedi eu dal i gyfrif am eu gwaith traws-gynhwysol. Mae arferion traws-gynhwysol wedi cyfrannu at sgoriau cyffredinol y sefydliadau, ac er mwyn bod yn un o 100 Cyflogwr Gorau Stonewall, mae'n rhaid eu bod wedi dangos eu hymrwymiad i gydraddoldeb i bobl draws.