Information about the rights of lesbian, gay, bisexual and trans people as consumers
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Gwahaniaethu fel defnyddiwr

Eich hawliau

Ers 2007 mae wedi bod yn anghyfreithlon i ddarparwyr nwyddau, cyfleusterau a gwasanaethau wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhywedd. Mae'r ddeddfwriaeth yma, a gafodd ei hatgyfnerthu gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, yn golygu nad oes modd gwahaniaethu yn erbyn pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.

Nod Deddf Cydraddoldeb 2010 yw sicrhau nad oes modd i ddarparwyr nwyddau, cyfleusterau a gwasanaethau wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol na hunaniaeth rhywedd.

Yr hyn mae'r rheoliadau yn ei gynnwys:

 • Addysg (ysgolion)
 • Gofal iechyd
 • Bwytai
 • Tai
 • Gwestai
 • Safleoedd gwersylla
 • Siopau
 • Canolfannau hamdden

Er enghraifft:

 • Addysg: Does dim modd i ysgolion wrthod derbyn disgybl oherwydd eu bod nhw neu eu rhieni yn hoyw neu yn draws. Does dim modd i ysgolion wrthod cyfleoedd a chyfleusterau i ddisgyblion a fyddai ar gael i fyfyrwyr arall, er enghraifft, y cyfle i fod yn brif ferch. Does dim eithriad ar gyfer ysgolion ffydd.
 • Gofal iechyd: Dydy meddygon teulu ddim yn gallu gwrthod claf oherwydd eu bod yn hoyw neu yn draws, neu wrthod rhoi triniaeth iddyn nhw y bydden nhw'n ei chynnig i bobl eraill.
 • Tai: Does dim modd i landlord wrthod tenant neu wrthod gwerthu neu rentu eu heiddo i rywun oherwydd eu bod yn hoyw neu yn draws. Dylai cynghorau weithredu i daclo camdriniaeth homoffobaidd a trawsffobaidd o denant tŷ cyngor, fel y bydden nhw'n gweithredu i daclo camdriniaeth hiliol.
 • Gwestai: Does dim modd i westy na llety gwely a brecwast wrthod ystafell ddwbl i gwpl o'r un rhyw oherwydd eu bod nhw'n hoyw, neu gwrthod ystafell i berson sydd yn draws.

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk