Cymru Top 100 Employers 2019 | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
People at table

Cymru Top 100 Employers 2019

Darganfod y cyflogwyr gorau ar gyfer pobl LHDT yn 2019

DARLLENWCH CYFLWYNIAD GAN EIN PRIF WEITHREDWR

Y Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall 2019, sydd bellach yn ei bymthegfed flwyddyn, yw'r mwyaf eto. Rydym yn hynod falch o'r 100 cyflogwr uchaf eleni – ac o'r holl 445 o sefydliadau a ymunodd â'r Mynegai 2019 – ac rwyf am eu llongyfarch am eu cynnydd parhaus ar gydraddoldeb LHDT. Rydych yn arwain y ffordd o ran sicrhau bod gweithleoedd yn fwy LHDT ac yn sicrhau y gall gweithwyr LHDT, cwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaethau fod yn ddiogel, yn cael eu derbyn a'u parchu ledled y DU.

Gan rychwantu sectorau amrywiol o fancio i ofal iechyd, addysg i'r gyfraith a manwerthu i'r Llywodraeth, mae'r cyflogwyr gorau yn gweithredu i helpu i greu gweithleoedd a gwasanaethau sydd, o ddydd i ddydd, yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol a phendant i fywydau pobl LHDT. Eleni, mae llawer o'n prif 100 gyflogwyr nid yn unig wedi arwain y ffordd o fewn eu sefydliadau eu hunain, maent hefyd wedi bod yn lleisiau cryf yn ymgyrchu dros ddiwygio'r Ddeddf cydnabod rhyw, ar gyfer cydraddoldeb priodasol yng Ngogledd Iwerddon, am fwy o gynwysoldeb mewn chwaraeon a mwy.

Rwy'n arbennig o falch bod y Mynegai eleni yn cydnabod ein cyflogwr cyntaf eleni yng Ngogledd Iwerddon. Mae hyn yn dilyn lansiad 2018 o ein rhaglen hyrwyddwyr amrywiaeth yng Ngogledd Iwerddon – partneriaeth rhwng Stonewall a phrosiect Enfys Gogledd Iwerddon, yr ydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda nhw. Gan adeiladu ar y rhestr o brif gyflogwyr y llynedd, rydym hefyd yn cyhoeddi enillydd cyntaf Gwobr y gweithle Deugynhwysol. Gyda bron i ddau o bob pump o bobl ddeurywiol (38 y cant) ddim yn ddigon cyfforddus i fod allan yn y gwaith, mae mwy i'w wneud ar gael eu cynnwys ddwywaith mewn gweithleoedd yn y DU; Mae'r wobr hon yn dathlu cyflawniad ac rydym yn gobeithio y bydd yn ysbrydoli eraill i ddilyn.

Er bod llawer o gyflogwyr yn gwneud cynnydd o ran cynhwysiant yn y gweithle, mae llawer i'w wneud. Canfu ein hadroddiad ar waith, 2018 LHDT ym Mhrydain, fod bron un o bob pum aelod o staff LHDT wedi cyflawni'r targed o sylwadau neu ymddygiad negyddol gan gydweithwyr yn y gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oherwydd eu bod yn LHDT. Mae gweithwyr sy'n LHDT ac yn ddu, Asiaidd neu leiafrifol ethnig, LHDT ac anabl, neu drawsrywiol, yn debygol o wynebu hyd yn oed mwy o aflonyddu neu gamwahaniaethu yn y gweithle. Mae chwe gwaith cymaint o bobl draws yn dweud eu bod yn dioddef ymosodiad corfforol yn y gwaith na phobl LHD nad ydynt yn draws. Mae 19 y cant o staff pobl dduon, asiaidd a lleiafrifoedd ethnig LHDT ac 16 y cant o staff anabl LHDT yn dweud eu bod yn cael ei gwrthod am swyddi neu dyrchafiadau oherwydd eu hunaniaeth, o'i gymharu â 10 y cant ar gyfer staff LHDT yn gyffredinol.

Mae newid pethau er gwell anghenion i ni gyd weithio gyda'n gilydd – ar draws gweithleoedd, ar draws sectorau, ar draws cymunedau – a defnyddio arfau fel y Mynegai Cydraddoldeb yn y gweithle yn helpu i gyflawni newid cynaliadwy yn systematig. Gyda'n gilydd, gallwn, ac fe wnawn, adeiladu byd lle mae pob person LHDT yn cael ei dderbyn yn ddiwahân. Felly, diolch i bawb o'n 100 uchaf ac i bob un o'r 445 o sefydliadau a gymerodd ran ym Mynegai eleni ac yma i weithio gyda'n gilydd i barhau i newid y byd.

Ruth Hunt, Prif Weithredwr


EDRYCH I GEFNOGI EICH STAFF LHDT?
powered by Typeform

LAWRLWYTHO'R ADRODDIAD

Gallwch lawrlwytho'r rhestr 100 Cyflogwr Gorau cyflawn i weld yr holl sefydliadau mwyaf LHDT-gynhwysol ym Mhrydain.

LAWRLWYTHO'R ADRODDIAD

87%

Mae 87 y cant o ymatebwyr lesbiaidd a hoyw yn teimlo eu bod yn gallu bod yn nhw eu hunain yn y gweithle

1/4

O blith yr holl ymatebwyr, 25 y cant o ddynion deurywiol, a 24 y cant o ferched deurywiol, sy’n teimlo bod ganddyn nhw fodelau rôl deurywiol gweladwy yn eu gweithle.

37%

Dim ond 37 y cant o ymatebwyr traws sy’n teimlo bod ganddyn nhw fodelau rôl traws gweladwy yn eu gweithle.

92%

Mae 92 y cant o ymatebwyr nad ydyn nhw’n LHDT yn dweud eu bod yn cefnogi cydraddoldeb LHDT.

LLWYTHO'R ADRODDIAD I LAWR