Chwaraewch Ran
Come Out For LGBT - Stonewall FC footballers, Ryan Atkin, Ian Kehoe

Dewch Allan Dros LGBT

Mae ffordd bell i fynd cyn i ni ennill cydraddoldeb.

Dewch allan dros LGBT

Rydyn ni’n brwydro i gael ein derbyn yn ddieithriad.

Ymunwch â’r ymgyrch a helpwch ni i gael cydraddoldeb go iawn i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.

Gwnewch yr addewid

Diolch yn fawr! Gyda’n gilydd, fe ddangoswn ni i’r byd nad oes gobaith gan anghydraddoldeb a chasineb. Defnyddiwch y botymau isod i rannu’r ffaith eich bod yn cefnogi ymgyrch #DewchAllanDrosLGBT ac annog pobl eraill i wneud yr un peth.

* indicates required
/ / ( dd / mm / yyyy )
Ymunwch â ni

GWEITHREDWCH

Mae gan bob un ohonon ni ran i'w chwarae o ran creu byd lle gall pawb, ym mhob man, fod yn nhw eu hunain. Mae pob math o ffyrdd y gallwch chi Ddod Allan Dros LGBT er mwyn dangos eich cefnogaeth a chael effaith ar fywydau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws rydych chi’n eu nabod, a llawer mwy nad ydych chi’n eu nabod.

Gwyliwch a rhannwch ffilm yr ymgyrch

P’un a ydych chi gartref, yn y gwaith neu yn y dafarn, mae pob math o ffyrdd y gallwn ni i gyd Ddod Allan dros LGBT. Gwyliwch a rhannwch ffilm yr ymgyrch.  

Dewch i gwrdd â’r bobl sydd wedi Dod Allan dros LGBT i gael dysgu sut aethon nhw ati. Efallai eich bod wedi’u gweld nhw ar hysbysfwrdd, ar y teledu neu ar y cyfryngau cymdeithasol – nawr dysgwch pwy ydyn nhw a pham maen nhw’n rhan o’n hymgyrch ni.

Come Out For LGBT - Ryan Atkin

Ryan Atkin

DYFARNWR

Mae’n bwysig mewn bywyd bod unigolion yn gallu bod yn nhw eu hunain, a’u bod...

DARLLEN MWY
Come Out For LGBT - Jake Graf and Linda Riley

Jake Graf

AWDUR/CYFARWYDDWR AC ACTOR

Mae'n bwysig i fi bod y 'T' yn LHDT yn cael ei gynnwys yn...

DARLLEN MWY
Come Out For LGBT - Friend and Ruth Russell

Ruth Russell

DJ

Mae fy noson clwb, Unskinny Bop, wedi bod yn rhedeg am sawl blwyddyn fel disco queer...

DARLLEN MWY

Tu ôl i'r llenni

Clywch gan Gok Wan, staff Stonewall a llawer mwy pam fod yr ymgyrch yma mor bwysig.

Stori Gina

LHDT YNG NGHYMRU: YR YSTADEGAU

Yn seiliedig ar arolwg YouGov o dros 1200 o bobl LHDT yng Nghymru, mae’r ymchwil yn datgelu fod camdriniaeth gwrth-LHDT yn ymestyn ymhellach na digwyddiadau o gasineb a thrais ar ein strydoedd.

1 in 4

Mae bron i un ymhob pedwar o bobl LHDT (23 y cant) wedi profi digwyddiad neu drosedd casineb oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol a/neu eu hunaniaeth rhywedd yn ystod y 12 mis diwethaf.

52%

Mae hanner y bobl draws (52 y cant) wedi profi digwyddiad neu drosedd casineb oherwydd eu hunaniaeth rhywedd yn ystod y 12 mis diwethaf.

4 in 5

Wnaeth pedwar ymhob pump o bobl LHDT (82 y cant) sydd wedi priofi trosedd neu ddigwyddiad casineb ddim adrodd am y digwyddiad wrth yr heddlu.

1 in 10

Mae un ymhob deg o bobl LHDT (10 y cant) sydd wedi bod yn chwilio am dŷ neu fflat i'w brynu neu ei rentu yn ystod y 12 mis diwethaf yn teimlo bod rhywun wedi gwahaniaethu yn eu herbyn.

DARLLEN MWY