Dewch Allan Dros LGBT | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Come Out For LGBT - Stonewall FC footballers, Ryan Atkin, Ian Kehoe

Dewch Allan Dros LGBT

Mae ffordd bell i fynd cyn i ni ennill cydraddoldeb.

GWEITHREDWCH

Mae gan bob un ohonon ni ran i'w chwarae o ran creu byd lle gall pawb, ym mhob man, fod yn nhw eu hunain. Mae pob math o ffyrdd y gallwch chi Ddod Allan Dros LGBT er mwyn dangos eich cefnogaeth a chael effaith ar fywydau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws rydych chi’n eu nabod, a llawer mwy nad ydych chi’n eu nabod.

Gwyliwch a rhannwch ffilm yr ymgyrch

P’un a ydych chi gartref, yn y gwaith neu yn y dafarn, mae pob math o ffyrdd y gallwn ni i gyd Ddod Allan dros LGBT. Gwyliwch a rhannwch ffilm yr ymgyrch.  

Dewch i gwrdd â’r bobl sydd wedi Dod Allan dros LGBT i gael dysgu sut aethon nhw ati. Efallai eich bod wedi’u gweld nhw ar hysbysfwrdd, ar y teledu neu ar y cyfryngau cymdeithasol – nawr dysgwch pwy ydyn nhw a pham maen nhw’n rhan o’n hymgyrch ni.

Tu ôl i'r llenni

Clywch gan Gok Wan, staff Stonewall a llawer mwy pam fod yr ymgyrch yma mor bwysig.

Stori Gina

LHDT YNG NGHYMRU: YR YSTADEGAU

Yn seiliedig ar arolwg YouGov o dros 1200 o bobl LHDT yng Nghymru, mae’r ymchwil yn datgelu fod camdriniaeth gwrth-LHDT yn ymestyn ymhellach na digwyddiadau o gasineb a thrais ar ein strydoedd.

1 in 4

Mae bron i un ymhob pedwar o bobl LHDT (23 y cant) wedi profi digwyddiad neu drosedd casineb oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol a/neu eu hunaniaeth rhywedd yn ystod y 12 mis diwethaf.

52%

Mae hanner y bobl draws (52 y cant) wedi profi digwyddiad neu drosedd casineb oherwydd eu hunaniaeth rhywedd yn ystod y 12 mis diwethaf.

4 in 5

Wnaeth pedwar ymhob pump o bobl LHDT (82 y cant) sydd wedi priofi trosedd neu ddigwyddiad casineb ddim adrodd am y digwyddiad wrth yr heddlu.

1 in 10

Mae un ymhob deg o bobl LHDT (10 y cant) sydd wedi bod yn chwilio am dŷ neu fflat i'w brynu neu ei rentu yn ystod y 12 mis diwethaf yn teimlo bod rhywun wedi gwahaniaethu yn eu herbyn.

DARLLEN MWY