Stonewall Cymru | Election 2016
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
National Assembly for Wales

Etholiad Cynulliad Cymru 2016

Roedd yr etholiadau ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2016 yn garreg filltir yn ein taith fel cenedl ac i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yng Nghymru.

Er gwaetha’r cynnydd rhyfeddol rydyn ni wedi’i wneud yn ystod y blynyddoedd diwethaf o ran hawliau gweithwyr, oedran cydsynio cydradd, amddiffynfeydd cyfreithiol rhag gwahaniaethu, dileu Adran 28, hawliau mabwysiadu, partneriaethau sifil a phriodas rhwng cyplau o’r un rhyw, mae llawer eto i’w gyflawni er mwyn sicrhau bod pawb, ym mhob man, yn cael eu derbyn yn ddieithriad.

Mae pobl draws yn methu cael mynediad i gymorth a gofal iechyd a fyddai’n newid eu bywydau yn eu gwlad eu hunain. Mae pobl ifanc yn wynebu bwlio mewn ysgolion, ac mae athrawon yn dweud wrthon ni bod angen cymorth arnyn nhw i herio iaith homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd. A does dim digon o fodelau rôl mewn bywyd cyhoeddus, gan gynnwys yn y Cynulliad Cenedlaethol lle does dim un aelod agored lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws.

Mae ein Maniffesto yma yn amlinellu sut gallwn ni wynebu’r heriau yma gyda’n gilydd.

Rydyn ni eisiau i ymgeiswyr a phleidiau wneud y canlynol:

  • Creu Clinig Hunaniaeth Rhywedd yng Nghymru a gwella iechyd a gofal cymdeithasol pobl draws
  • Herio bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd mewn ysgolion.
  • Rhoi diwedd ar y driniaeth wael a’r gwahaniaethu mae pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn ei wynebu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
  • Dadlau dros hawliau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yng Nghymru a thramor.

Darllenwch ein maniffesto 

Ym mis Mai 2016, etholodd pleidleiswyr Comisiynwyr Heddlu a Throseddu i oruchwylio gwaith y pedwar heddlu, sef Dyfed-Powys, Gwent, Gogledd Cymru a De Cymru.

Darllenwch mwy am etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu 2016