LHDT yng Nghymru – Gwaith
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

LHDT yng Nghymru – Gwaith

Mae traean y gweithwyr LHDT yng Nghymru (34 y cant) wedi cuddio'r ffaith eu bod nhw'n LHDT yn y gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gan eu bod yn ofni gwahaniaethu

Mae tri ymhob deg o bobl draws (30 y cant) wedi wynebu sylwadau neu ymddygiad negyddol gan gydweithwyr oherwydd eu hunaniaeth

Dydy un ym mhob pedwar o bobl deurywiol (26 y cant) heb ddod allan wrth neb yn y gwaith

LHDT yng Nghymru – Gwaith yw ymchwil newydd gan Stonewall Cymru wedi’i seilio ar arolwg YouGov o dros 800 o weithwyr LHDT, sy’n tynnu sylw at y gwahaniaethu pryderus yng ngweithleoedd Cymru.

Llwythwch i lawr yr adroddiad

LHDT yng Nghymru - Gwaith

Prif ganfyddiadau

  • Mae un ymhob chwech o weithwyr LHDT (16 y cant) wedi wynebu sylwadau neu ymddygiad negyddol gan gydweithwyr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gan eu bod nhw'n LHDT. Profodd traean (30 y cant) o bobl draws yr un peth.
  • Nid yw un ym mhob pedwar o bobl ddeurywiol (26 y cant) yn agored am eu cyfeiriadedd rhywiol i unrhyw un yn y gweithle, o gymharu â phedwar y cant o gyflogwyr hoyw a lesbiaidd.
  • Mae traean y staff LHDT (34 y cant) wedi cuddio'r ffaith eu bod yn LHDT yn y gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gan eu bod yn ofni gwahaniaethu.
  • Fyddai un ymhob deg o bobl lesbiaidd, hoyw a ddeurywiol (10 y cant) ddim yn teimlo'n hyderus yn adrodd am fwlio homoffobaidd neu ddeuffobaidd wrth eu cyflogwr. Fyddai un ym mhob pump o bobl draws (18 y cant) ddim yn adrodd am fwlio trawsffobaidd yn y gwaith.
  • Mae un ymhob chwech o staff LHDT (16 y cant) yn dweud eu bod wedi'u heithrio gan gydweithwyr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf am fod yn LHDT, ac mae'n cynyddu i un ym mhob pump o gweithwyr traws (21 y cant).
  • Mae bron i un ymhob pump o bobl draws (17 y cant) yn teimlo nad ydynt yn gallu gwisgo dillad gwaith sy'n cynrychioli'r rhywedd maent yn ei arddel.

Beth ddywedodd yr ymatebwyr

Dywedodd cwsmer, wrth iddyn nhw adael fy nghownter, "Roedd e'n ffagot, mae hynna'n afiach, dw i ddim eisiau cael fy syrfio ganddo fe" yn ddigon uchel i sawl person ei glywed.

Maddox, 35

Rydw i'n dal i deimlo pwysau i gadw'n dawel am fy rhywioldeb. Roeddwn i'n gweithio'n rhan amser dros y Nadolig, a gwnaeth o leiaf ddau gydweithiwr sylwadau homoffobaidd a thrawsffobaidd. Roedd gormod o bryder ac ofn cael fy ngwrthod arna i i'w ceryddu neu i ddweud wrthyn nhw fy mod i'n hoyw.

Milo,30

 

Mae'r pedwar panel cyfweld diwethaf i mi eu hwynebu wedi credu ei bod hi'n iawn gofyn pryd ydw i'n cael fy llawdriniaeth ailbennu rhywedd, a pha mor hir bydda i i ffwrdd o'r gwaith pan fydda i'n ei chael, cyn fy ngwrthod ar gyfer y swydd. Yn fy nghyfweliad diwethaf am swydd, fe ddywedon nhw nad oedd fy sgiliau manwerthu yn ddigon da ar gyfer swydd cynorthwyydd cwsmeriaid, er bod gen i ddeng mlynedd o brofiad rheoli mewn swyddi manwerthu.

Lynn, 41

Beth rydych chi’n gallu ei wneud

Darganfyddwch am rhaglenni gweithle Stonewall Cymru, digwyddiadau a mwy