The Teachers' Report | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

The Teachers' Report

Mae’r Adroddiad Athrawon yn cyflwyno canfyddiadau arolwg YouGov o athrawon a staff cynorthwyol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru ynghylch eu profiadau o fwlio homoffobaidd a deuffobaidd yn eu hysgolion a chynnwys materion lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn yr ystafell ddosbarth.

[resource1]

Ysgolion cynradd

 • Mae mwy na dau ymhob pump (43 y cant) o staff ysgolion cynradd yng Nghymru a holwyd yn dweud bod disgyblion yn eu hysgol wedi profi bwlio homoffobaidd neu alw enwau.
 • Mae tri ymhob pump (61 y cant) o staff ysgolion cynradd yng Nghymru yn clywed disgyblion yn defnyddio ymadroddion fel ‘mae hwnna mor gay’ neu ‘ti mor gay’.
 • Mae dros draean (37 y cant) y staff ysgol gynradd yng Nghymru yn dweud nad yw eu hysgol yn caniatáu iddyn nhw ddysgu am faterion lesbiaidd, hoyw a deurywiol, ac mae bron i hanner (47 y cant) yn dweud nad ydyn nhw’n gwybod a ydyn nhw’n cael gwneud hynny.
 • Dim ond un ymhob pedwar (27 y cant) o staff ysgolion cynradd yng Nghymru sy’n dweud bod gan eu hysgol bolisi sy’n mynd i’r afael â bwlio homoffobaidd.
 • Mae naw ymhob deg (90 y cant) o staff ysgolion cynradd yng Nghymru yn dweud nad ydyn nhw wedi cael unrhyw hyfforddiant penodol ynghylch sut i daclo bwlio homoffobaidd.
 • Ymhlith y 40 o athrawon ysgol gynradd a holwyd yng Nghymru, dim ond traean (33 y cant) o athrawon ysgol gynradd sydd wedi rhoi sylw i wahanol fathau o deuluoedd yn y dosbarth mewn ffordd sy’n cynnwys rhieni o’r un rhyw.
 • Mae naw ymhob deg (89 y cant) o staff ysgolion cynradd yng Nghymru yn credu bod dyletswydd ar staff ysgol i atal bwlio homoffobaidd ac ymateb iddo.

Ysgolion uwchradd

 • Mae bron i naw ymhob deg (87 y cant) o staff ysgolion uwchradd yng Nghymru yn dweud bod disgyblion yn eu hysgol yn wynebu bwlio, aflonyddu neu alw enwau oherwydd eu bod yn lesbiaidd, yn hoyw neu’n ddeurywiol neu oherwydd bod rhywun yn credu eu bod.
 • Mae dros naw ymhob deg (93 y cant) o staff ysgolion uwchradd yng Nghymru yn clywed disgyblion yn defnyddio ymadroddion fel ‘mae hwnna mor gay’ neu ‘ti mor gay’.
 • Mae un ymhob deuddeg (7 y cant) o staff ysgolion uwchradd yng Nghymru yn dweud nad yw eu hysgol yn caniatáu iddyn nhw ddysgu am faterion lesbiaidd, hoyw a deurywiol, ac mae bron i ddau ymhob pump (38 y cant) yn dweud nad ydyn nhw’n gwybod a ydyn nhw’n cael gwneud hynny.
 • Mae ychydig dros hanner (53 y cant) y staff ysgol uwchradd yng Nghymru yn dweud bod gan eu hysgol bolisi sy’n mynd i’r afael â bwlio homoffobaidd.
 • Mae pedwar ymhob pump (79 y cant) o staff ysgolion uwchradd yng Nghymru yn dweud nad ydyn nhw wedi cael unrhyw hyfforddiant penodol ynghylch sut i daclo bwlio homoffobaidd.
 • Ymhlith y 40 o athrawon ysgol uwchradd a holwyd yng Nghymru, mae mwy na thraean (35 y cant) yn dweud nad ydyn nhw wedi rhoi sylw i faterion lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn y dosbarth.
 • Mae naw ymhob deg (91 y cant) o staff ysgolion uwchradd yng Nghymru yn credu bod dyletswydd ar staff ysgol i atal bwlio homoffobaidd ac ymateb iddo.