Rhaglen Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru 2020 | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Cymru conference programme

Rhaglen Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru 2020

Dewiswch o blith wyth gweithdy sy'n cael eu harwain gan arbenigwyr cynhwysiant.

Nod y rhaglen yw rhoi'r offer a'r hyder i chi i hybu cynhwysiant LHDT yn eich sefydliad.

Mae'r sesiynau wedi'u trefnu yn bedair ffrwd arfer gorau i'ch helpu chi i gynllunio'ch diwrnod. Fodd bynnag, mae'r cynadleddwyr yn rhydd i ddewis unrhyw gyfuniad o sesiynau.

Gweithdai rhyngweithiol yw pob sesiwn, fydd yn rhoi cyfle i chi gael clywed gan siaradwyr gwadd ac arbenigwyr cynhwysiant Stonewall.

Rhaid i chi ddewis dwy sesiwn o unrhyw ffrwd, un sesiwn A ac un sesiwn B. Bydd cofrestru ar gyfer sesiynau yn agor ym mis Hydref a bydd cynadleddwyr sydd wedi archebu yn cael gwybod drwy ebost ac yn cael cais i ddewis eu sesiynau.

Os nad ydych chi wedi cael eich tocynnau hyd yma, archebwch nawr i ddysgu'r arferion gorau o ran cynhwysiant gweithle LHDT neu dysgwch ragor am y digwyddiad.

DEALL A DATHLU HUNANIAETHAU

A1: Deall hunaniaethau deurywiol a'u hyrwyddo yn y gweithle

Dangosodd Adroddiad Gwaith - LHDT ym Mhrydain Stonewall nad yw 38% o bobl ddeurywiol yn agored am eu cyfeiriadedd rhywiol wrth neb yn y gwaith, a'u bod yn aml wedi'u tangynrychioli mewn mentrau cynhwysiant LHDT yn y gweithle. Bydd y sesiwn yma'n cyflwyno camau ymarferol i asesu cynhwysiant deurywiol yn eich sefydliad ac i weithredu mesurau i sicrhau bod rhagor o staff deurywiol yn gallu cyrraedd eu potensial.

 • Dod i ddeall hunaniaethau deurywiol a bod yn ddigon hyderus i fynegi'r angen i gynnwys pobl ddeurywiol a'u gwneud yn weladwy yn y gweithle
 • Cael cipolwg ar yr heriau sy'n wynebu pobl ddeurywiol yn y gwaith a'r effaith y gall hyn ei chael
 • Dysgu cynghorion ymarferol gan sefydliadau sydd wedi cymryd camau i wneud eu gweithleoedd yn fwy cynhwysol o bobl ddeurywiol

B1: Deall profiadau pobl anabl LHDT (trafodaeth)

Mae diffyg dealltwriaeth yn dal i fod am brofiadau pobl sy'n LHDT ac yn anabl. Mae hynny'n golygu bod llawer o weithleoedd yn anhygyrch i bobl ddawnus, a'u bod yn methu o ran cadw staff o'r fath a chreu gofod iddyn nhw gyflawni eu potensial. Yn ystod y sesiwn yma, bydd y siaradwyr yn rhannu eu profiadau a'u harbenigedd er mwyn eich helpu chi i nodi sut orau i gynnwys a dathlu pobl anabl LHDT yn eich sefydliad.

 • Clywed arbenigedd gan bobl sy'n LHDT ac yn anabl, a dysgu rhagor am rai o'r heriau penodol sy'n eu hwynebu yn y gweithle
 • Dod i ddeall pwysigrwydd rhoi llwyfan i bobl anabl LHDT a'u dathlu, yn ogystal ag ysgogi cynghreiriad yn eich sefydliad a'ch rhwydweithiau
 • Rhannu syniadau ynghylch camau ymarferol y gallwch eu cymryd i sicrhau bod eich gweithle yn gynhwysol o bobl anabl LHDT.
CEFNOGI EICH STAFF

A2: Cefnogi iechyd meddwl a lles eich gweithwyr LHDT

Mae ymchwil yn dangos bod pobl LHDT yn profi anawsterau iechyd meddwl ar raddfa anghymesur o gymharu â phobl nad ydyn nhw'n LHDT. Yn y sesiwn ysbrydoledig yma, bydd sefydliadau ac unigolion yn rhannu eu profiad a'u harbenigedd er mwyn eich helpu chi i annog trafodaethau ynghylch iechyd meddwl a nodi ffyrdd o hybu lles cadarnhaol yn y gweithle.

 • Clywed profiadau unigol am iechyd meddwl yng nghyd-destun cyfeiriadedd rhywiol a/neu hunaniaeth rhywedd
 • Archwilio sut i herio'r stigma sy'n gysylltiedig ag anawsterau iechyd meddwl er mwyn hyrwyddo trafodaeth agored.
 • Ystyried y camau ymarferol y gall sefydliadau eu cymryd i gefnogi lles iechyd meddwl yr holl staff

B2: Creu gweithleoedd sy'n gynhwysol o bobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig LHDT

Gall pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) sy'n LHDT wynebu heriau penodol oherwydd hunaniaethau sy'n rhyngblethu. Bydd y sesiwn yma'n ystyried profiadau pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig LHDT yn y gweithle er mwyn rhoi'r sgiliau a'r hyder i chi eiriol dros arferion gweithio mwy cynhwysol a'u gweithredu drwy ysgogi'r holl staff, cwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth, yn ogystal â chefnogi a rhoi sylw i fodelau rôl amrywiol.

 • Dod i ddeall profiadau pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig LHDT yn y gweithle a'r tu hwnt
 • Rhannu syniadau ynghylch sut i fynd ati'n rhagweithiol i gynnwys pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a hyrwyddo eu profiadau drwy fentrau cynhwysiant LHDT eich sefydliad
 • Dysgu sut i rymuso a rhoi llwyfan i fodelau rôl duon, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig ac ysgogi cynghreiriaid mewn ffordd effeithiol ac ystyrlon
GRWPIAU RHWYDWAITH

A3: Recriwtio aelodaeth amrywiol i grwpiau rhwydwaith a'u cefnogi

Mae'r grwpiau rhwydwaith LHDT gorau yn darparu cyngor, cefnogaeth ac eiriolaeth i bob aelod o'r gymuned LHDT a'u cynghreiriaid. Fodd bynnag, mae llawer o rwydweithiau yn cael trafferth recriwtio aelodau o ystod amrywiol o gefndiroedd a'u hysgogi i ymgymryd â swyddi arwain. Yn y sesiwn yma byddwch yn dysgu'r arferion gorau gan ein harbenigwyr er mwyn sicrhau bod eich grwpiau rhwydwaith yn gynrychioladol ac yn gefnogol o'r gymuned LHDT gyfan.

 • Dod i ddeall y rhwystrau sy'n atal pawb rhag ymuno â grwpiau rhwydwaith LHDT ac ymgymryd â swyddi arwain, ac ystyried ffyrdd o fynd i'r afael â nhw
 • Cael cipolwg ar y dulliau gorau o greu grŵp rhwydwaith LHDT gwirioneddol gynhwysol
 • Archwilio sut i gydweithio gyda grwpiau rhwydwaith eraill a sefydliadau allanol er mwyn cynrychioli amrywiaeth y gymuned LHDT yn well fel grŵp rhwydwaith

B3: Cynnwys cynghreiriaid yng ngweithgareddau grŵp rhwydwaith LHDT

Mae cynnwys cynghreiriaid nad ydyn nhw'n LHDT yng ngweithgareddau grŵp rhwydwaith yn ffordd effeithiol o gynnwys rhagor o'r sefydliad mewn gwaith cynhwysiant LHDT. Bydd y sesiwn yma'n archwilio'r ffordd orau o fod yn strwythuredig wrth sefydlu a chynnal rhwydwaith cynghreiriaid a all greu newid cynaliadwy yn eich sefydliad. Cewch glywed gan sefydliadau llwyddiannus ynghylch sut i adeiladu eich rhwydwaith, ysgogi aelodau newydd a rhedeg gweithgareddau addysgol ac ymgysylltu creadigol.

 • Dod i ddeall gwerth cynnwys cynghreiriaid yng ngweithgareddau grŵp rhwydwaith LHDT
 • Dysgu sut i ysgogi aelodau newydd o bob rhan o'ch sefydliad a sut i weithio gyda nhw i gyflawni eich amcanion
 • Cael syniadau ar sut i addysgu ac ysgogi cynghreiriaid yn eich rhwydwaith i weithio er mwyn creu diwylliant mwy cynhwysol
EHANGU EICH CYRHAEDDIAD

A4: Gweithredu Ystyrlon ar Gyllideb Dynn

Mae sefydliadau yn wynebu heriau sylweddol o ran adnoddau, sy’n gallu bwrw gwaith cynhwysiant LHDT yn galed. Er gwaetha’r heriau yma, mae llawer o sefydliadau yn defnyddio dulliau creadigol er mwyn sicrhau eu bod yn aros yn arweinwyr ym maes cynhwysiant LHDT. Drwy’r sesiwn ryngweithiol yma fydd wedi’i hwyluso, byddwch chi’n datblygu syniadau newydd ac yn gweithio drwy heriau presennol gyda sefydliadau blaenllaw eraill ac arbenigwyr cynhwysiant Stonewall.

 • Deall dulliau a syniadau arloesol mae sefydliadau eraill wedi’u defnyddio i gyflawni canlyniadau gydag adnoddau cyfyngedig
 • Archwilio sut gall camau bach a chydweithio greu newid ystyrlon a chynaliadwy
 • Mynd i’r afael â rhai o’r heriau go iawn rydych chi’n eu hwynebu mewn amgylchedd cefnogol er mwyn creu fframwaith i’w goresgyn

B4: Grymuso'r holl staff i hyrwyddo cynhwysiant traws

Er mwyn creu gweithle gwirioneddol gynhwysol, rhaid i'r holl staff fod â'r wybodaeth a'r hyder i ddeall yr heriau mae pobl draws yn eu hwynebu a chael eu grymuso i weithredu i greu diwylliant mwy cynhwysol. Bydd y sesiwn yma'n archwilio sut i ddefnyddio dulliau fel hyfforddiant, digwyddiadau a negeseuon at yr holl staff i sicrhau bod yr holl staff yn weithgar fel cynghreiriaid i bobl draws.

 • Dod i ddeall yr heriau penodol sy'n wynebu pobl draws yn y gweithle a sut gallwch chi fynegi mor bwysig yw gwneud gwaith penodol ar faterion traws
 • Nodi meysydd lle gallwch wella ar strwythurau sy'n bodoli er mwyn sicrhau eu bod yn gynhwysol o bobl draws
 • Rhannu a chreu cynlluniau ar gyfer prosiectau newydd y gallwch eu lansio yn eich sefydliad er mwyn sicrhau bod yr holl staff yn cael eu hysgogi