Rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth | Cymru
Chwaraewch Ran
People at work

Rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth

Mae pobl yn perfformio'n well pan fyddan nhw'n gallu bod yn nhw eu hunain

Fel elusen fwyaf Ewrop ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, rydyn ni'n gwybod bod pobl yn perfformio'n well pan fyddan nhw'n gallu bod yn nhw eu hunain. Dyna pam ein bod wedi creu Hyrwyddwyr Amrywiaeth, sef rhaglen flaenllaw ar gyfer cyflogwyr er mwyn sicrhau bod staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn cael eu derbyn yn ddieithriad yn y gwaith.

Rydyn ni'n gweithio gyda thros 700 o sefydliadau, ac mae pob un ohonyn nhw'n rhannu ein cred bod cael gweithle sy'n gwbl gydradd yn rhywbeth pwerus. Drwyddyn nhw, rydyn ni wedi llwyddo i greu amgylcheddau sy'n gynhwysol ac sy'n derbyn pobl, a hynny ar gyfer bron i chwarter y gweithlu yng ngwledydd Prydain.

Pam bod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth?

Datgloi potensial eich staff

Crëwch weithle lle gall aelodau o staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws fod yn nhw eu hunain, gan wella perfformiad, ymgysylltiad â staff ac arloesedd.

Bydd eich rheolwr cyfrif penodedig:

 • Yn rhannu ein llyfrgell o waith ymchwil a chanllawiau arferion gorau gyda chi
 • Yn eich arwain drwy'r Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle, sef yr offeryn meincnodi awdurdodol er mwyn asesu cynnydd eich sefydliad ar gydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws
 • Yn eich helpu i gynllunio eich camau nesaf, gydag adborth wedi'i deilwra ar eich cais ar gyfer y Mynegai
 • Yn adolygu eich polisïau er mwyn sicrhau eu bod yn gynhwysol o bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws
   

Mae'n amlwg iawn i mi bod bod yn aelod o'r Rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth wedi helpu i wella perfformiad.”

Craig Stephenson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau'r Comisiwn, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Denu a chadw'r talent gorau

Gweithiwch mewn partneriaeth gyda Stonewall Cymru i arddangos eich gwerthoedd i staff a cheiswyr gwaith. Rhowch wybod iddyn nhw eich bod wedi ymrwymo i gynnwys a recriwtio staff amrywiol.

Bydd modd i chi:

 • Ddefnyddio ein logo a'n brandio er mwyn dangos eich ymrwymiad i gydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws
 • Codi eich proffil gyda cheiswyr gwaith drwy ymddangos yng nghanllaw gyrfaoedd Starting Out Stonewall, sydd ar gael ar-lein
 • Cyrraedd pwll ehangach o dalent drwy hysbysebu ar ein safle swyddi proffesiynol ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, sef Cyflogwyr Balch
   

Mae gweithio gyda Stonewall Cymru wedi ein helpu ni i ddarparu polisïau i gefnogi ein staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws, rhyngrywiol a mwy ac yn cynnig mynediad i ni at gyngor a chanllawiau gwerthfawr.”

Shan Morgan, Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Adeiladu eich rhwydwaith broffesiynol

Ymunwch â chymuned fwyaf gwledydd Prydain o weithwyr proffesiynol sydd wedi ymrwymo i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Gallwch gydweithio, dysgu a rhannu arferion gorau a mentrau arloesol.

Byddwch:

 • Yn cael mynediad at rwydwaith fywiog o 700 a mwy o sefydliadau, a'r cyfle i gwrdd â chyfoedion o'ch sector ac o'ch rhanbarth
 • Yn cael cyfraddau gostyngedig ar ein holl Gynadleddau Gweithle a rhaglenni
 • Yn cael mynediad i'n seminarau, sy'n cael eu cynnal ledled Prydain, i rannu dulliau a datrysiadau ymarferol newydd

Ymunwch â'r rhaglen

Gyda'ch cymorth chi, byddwn ni'n parhau i weithio i greu byd lle gall pob unigolyn lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws gael eu derbyn yn ddieithriad.

Ymunwch â'r rhaglen drwy gysylltu â'r tîm, ffoniwch +44 (0)20 920 237744, neu fel arall llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi'n fuan gyda rhagor o wybodaeth.

 

* indicates required
Oes gennych rôl arbennig ar gyfer Amrywiaeth a Chynhwysiant? *
Oes gennych ôl-troed global?? *
Pa agwedd o’r rhaglen sydd gennych ddiddordeb ynddo?
Hoffech chi’r diweddara ar newyddion Stonewall