Rhaglen Hyrwyddwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Rhaglen Hyrwyddwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

A trio of young people
Center Bottom

Hero box

Ymunwch heddiw a helpu i roi cynhwysiant LHDT wrth galon Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc a Iechyd Cyhoeddus eich awdurdod lleol

Rhaglen Hyrwyddwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

Mae ein rhaglen Hyrwyddwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc yn helpu i roi cynhwysiant LHDT wrth galon gwaith Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc ac Iechyd y Cyhoedd. 

Byddwn yn helpu i lunio atebion arloesol yn seiliedig ar eich anghenion lleol i gefnogi plant a phobl ifanc LHDT yn well, ynghyd â gwella eu hiechyd a'u llesiant. Gallwch gael mynediad at ystod o gefnogaeth arbenigol gan gynnwys cyngor wedi'i deilwra, hyfforddiant ac adnoddau, ynghyd â theclynnau er mwyn gwerthuso a gwella eich polisïau a'ch arferion. 

Bydd gennych ystod o gyfleoedd i ddysgu hefyd, fel ein Cynhadledd Plant a Phobl Ifanc. 

Pam fod ots?  

  • Mae 84% o bobl ifanc draws wedi hunan-niweidio. Yn achos pobl ifanc lesbiaidd, hoyw a deurywiol nad ydynt yn draws, mae 61% wedi hunan-niweidio
  • Mae 45% o bobl ifanc draws wedi ceisio lladd eu hunain. Yn achos pobl ifanc lesbiaidd, hoyw a deurywiol nad ydynt yn draws, mae 22% wedi ceisio lladd eu hunain 
  • Dim ond 40% o bobl ifanc LHDT sydd ag oedolyn adref y gallan nhw siarad gyda nhw am fod yn LHDT 

Aelodau 

Edrych ar ein haelodau 

Cysylltwch â ni 

I ddysgu mwy am y rhaglen, beth yw manteision aelodaeth a sut i gymryd rhan, anfonwch e-bost at cyps@stonewall.org.uk. 

Prif fanteision

Beth sydd gan ein haelodau i'w ddweud

Left column

Sheffield Town Hall

Right column

Cyngor Dinas Sheffield

Quote wrapper

Mae gweithio gyda Stonewall wedi bod yn sbardun gwerthfawr i'r awdurdod lleol a'n partneriaid allweddol i gefnogi ysgolion a lleoliadau eraill i fod yn LHDT-gynhwysol. Rydyn ni'n gwerthfawrogi'r teclyn hunanwerthuso'n fawr, mae wedi helpu i gefnogi ein gwelliant o flwyddyn i flwyddyn.
Bashir Khan, Arweinydd Cydraddoldeb (Plant)

Pam dod yn Hyrwyddwr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc?

Hyfforddiant a chefnogaeth

Pan fyddwch chi'n dod yn Hyrwyddwr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, bydd gennych fynediad at reolwr cyfrif penodedig i gael cymorth a chanllawiau wedi'u teilwra. Byddwn yn gweithio gyda chi i nodi eich camau nesaf, gosod eich blaenoriaethau, a'ch helpu chi i'w cyflawni. I wneud y mwyaf o'n harbenigedd, bydd gennych hawl i gael hyfforddiant gan Stonewall. Ar gyfer swyddogion Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc ac Iechyd y Cyhoedd, gallwch ddewis rhwng: 

  • Cyflwyniad i gefnogi plant a phobl ifanc LHDT
  • Cyflwyniad i gefnogi plant a phobl ifanc draws neu sy'n cwestiynu eu rhywedd 
  • Dathlu gwahaniaeth a herio ystrydebau rhywedd yn y Blynyddoedd Cynnar  

Ar gyfer aelodau etholedig:   

  • Cyflwyniad i'r problemau mae plant a phobl ifanc LHDT yn eu hwynebu

Arferion gorau 

Byddwch yn dod yn rhan o rwydwaith o awdurdodau lleol sy'n arwain y ffordd ym maes cynhwysiant LHDT. Gallwch arddangos eich gwaith i awdurdodau lleol eraill drwy ein hastudiaethau achos, a gallwch gwrdd ag aelodau eraill yn ein digwyddiadau addysg. 

Adnoddau

Byddwch yn cael mynediad llawn at ein hadnoddau addysg poblogaidd. Bydd ein hadnoddau yn eich helpu chi i deilwra'r gefnogaeth rydych yn ei chynnig ar draws Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc ac Iechyd y Cyhoedd. Gydag adnoddau newydd yn cael eu rhyddhau bob tymor, ac ystod o gymorth eisoes ar gael ar-lein, bydd popeth sydd ei angen arnoch i adeiladu ar eich gwaith cynhwysiant LHDT ar flaenau eich bysedd. Byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw'r diweddaraf o ran polisi cenedlaethol ac arferion gorau, felly gallwch aros ar flaen y gad. 

Dyfarniadau Hyrwyddwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc 

Bydd modd i chi wneud cais am Ddyfarniad Hyrwyddwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc. Mae ein Dyfarniadau ar gael ar lefel Efydd, Arian neu Aur, ac yn meincnodi eich gwaith gan eich helpu i ymestyn er mwyn goresgyn heriau newydd. Dathlwch lwyddiant eich awdurdod lleol gyda defnydd arbennig o'n logo Hyrwyddwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc.